Welcome to Magazine Prime

5 thư mục “bất khả xâm phạm” của Windows

Tìm hiểu về 5 thư mục “bất khả xâm phạm” của Windows Bạn nên tránh xa những thư mục quan trọng này, đừng cố truy cập vào đó hoặc thay đổi vì Windows cần dữ liệu để hoạt động một cách suôn sẻ. Không có lý do gì để chỉnh sửa chúng. Vị trí: C:\Program […]